Hotărârea nr. 373 din 2022

privind constatarea finalizării eșalonării la plată și ridicarea garanțiilor unei persoane juridice

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 373

privind constatarea finalizării eșalonării la plată și ridicarea garanțiilor unei persoane juridice

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea finalizării eșalonării la plată și ridicarea garanțiilor unei persoane juridice inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 394/22.08.2022;

Având în vedere cererea depusă de Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției, nr. 27, jud. Alba, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J/01/586/1995, cod fiscal RO1758080, înregistrată la Municipiul Alba Iulia sub nr. 94231/17.08.2022, prin care solicită constatarea eșalonării la plată aprobată prin Hotărârea nr. 228/2017 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia și ridicarea garanțiilor constituite în baza contractului de garanție imobiliară autentificat prin încheierea nr. 2555/13.07.2017 de către Notarul public Teodorescu Elena;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96332/22.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96351/23.08.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Hotărârea nr. 228/2017 a Consiliul local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice și contractul de garanție mobiliară autentificat prin încheierea de autentificare nr. 2555/13.07.2017 de către Notarul public Teodorescu Elena precum și încheierea de rectificare nr. 55/13.07.2017 a Notarului public Teodorescu Elena;

Având în vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 punctul 9 din Procedura de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al municipiului Alba Iulia, a eșalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziare datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice precum și procedura de aprobare a scutirii de la plata majorărilor de întârziare a persoanelor fizice aprobată prin Hotărârea nr. 139/2016 a Consiliului local;

Luând în considerare faptul că Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia a achitat integral creanțele eșalonate prin Hotărârea nr. 228/2017 a Consiliului local ;

În temeiul prevederilor art. 87 (3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. ”c”, art. 139 (3) lit. ”c” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Constată că Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției, nr. 27, jud. Alba, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J/01/586/1995, cod fiscal RO1758080 a finalizat eșalonarea la plată aprobată prin Hotărârea nr. 228/2017 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia.

Art.2 Aprobă ridicarea garanțiilor, respectiv a dreptului de gaj, constituite în favoarea Municipiului Alba Iulia prin contractul de garanție mobiliară autentificat prin încheierea de autentificare nr. 2555/13.07.2017 de către Notarul public Teodorescu Elena, rectificat prin încheierea de rectificare nr. 55/13.07.2017 a Notarului public Teodorescu Elena asupra următoarelor mijloace de transport aflate în prorietatea Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia:

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HES, cu nr. de identificare ZCFC50A1005558590;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEO, cu nr. de identificare ZCFC50A1005558591;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEN, cu nr. de identificare ZCFC50A1005558841;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEP, cu nr. de identificare ZCFC50A1005558842;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEU, cu nr. de identificare ZCFC50A1005551273;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEV, cu nr. de identificare ZCFC50A1005549044;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEX, cu nr. de identificare ZCFC5090005555610;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEY, cu nr. de identificare ZCFC5090005555609;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HEZ, cu nr. de identificare ZCFC5090005555608;

 • autobuz M2 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HET, cu nr. de identificare ZCFC50A1005551274;

 • microbuz M2 MERCEDES BENZ SPRINTER, cu nr. de înmatriculare AB-05-CBO, cu nr. de identificare WDB9046631R534354;

 • autotilitară FURGON marca IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-06-BCP, cu nr. de identificare ZCFC3574005635450;

 • autobuz URBAN marca IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-05-EIX, cu nr. de identificare ZCFC5090005483607;

 • autobuz M3 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HHE, cu nr. de identificare ZCFC5090005479815;

 • autobuz M3 IVECO, cu nr. de înmatriculare AB-07-HHD, cu nr. de identificare ZCFC5090005480049;

 • autobuz M3 marca RENAULT VI, cu nr. de înmatriculare AB-07-DDF, cu nr. de identificare VF6PS09B100001908;

 • autobuz M3 marca RENAULT VI, cu nr. de înmatriculare CJ-14-FCV, cu nr. de identificare VF6PS09B100001935;

 • autobuz M3 marca RENAULT VI, cu nr. de înmatriculare CJ-14-FCW, cu nr. de identificare VF6PS09B100002623.

Art.3 Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituției Prefectului – Județul Alba

 • Direcției venituri

 • Societatății de Transport Public S.A. Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției, nr. 27

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
       Consilier                                                                               Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                        Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex