Hotărârea nr. 374 din 2022

privind încetarea repartiției pentru 2 locuințe sociale și repartizarea a 2 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 374

privind încetarea repartiției pentru 2 locuințe sociale și repartizarea a 2 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind încetarea repartiției pentru 2 locuințe sociale și repartizarea a 2 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 388/17.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 94615/17.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 94984/18.08.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, ale art. 22 și ale art. 23 din Anexa la H.G.R nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 434/25.11.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale , ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 329/27.07.2022 privind aprobarea listei IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 26/29.01.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 11.08.2022 ;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art.129(6) lit. ”a”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139 (3) lit. ”g” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă încetarea repartiției locuinței sociale apartament nr. 25 din Bl. A2 pentru Ica Nicoleta Eugenia începând cu 1 septembrie 2022.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 329/27.07.2022 privind aprobarea Listei IV pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2022.

Art.2 Aprobă încetarea repartiției locuinței sociale apartament 22 din Bl. A3 pentru Barancea Rodica Loredana, începând cu 31.08.2022.

Punctul 18 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 31.08.2022.

Art.3 Aprobă repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, pentru Ica Nicoleta Eugenia și Barancea Rodica Loredana, din blocurile de locuințe sociale situate în imobilele din Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 47, bl. A1 și str. Marcus Aurelius, nr. 51, bl. A3, începând cu 1 septembrie 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia de asistenţă socială

  • Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                       Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                   Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                           Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex