Hotărârea nr. 376 din 2022

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Alba Iulia, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 376

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Alba Iulia, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Alba Iulia, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 407/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96788/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96808/23.08.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art. 129 (2) lit.”d” coroborat cu art. 129 (7) lit.”b”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2079 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, în domeniul problemelor sociale care privesc copiii din municipiul Alba Iulia, având următoarea componență:

EMIL ANTONIU POPESCU-Viceprimarul municipiului Alba Iulia;

PAUL FLOREA-Consilier local, Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

CORINA ROTAR-Consilier local, Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

NARCISA IOANA BUCUREȘTEAN-Consilier local, Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

VÎLCAN MARCELA - Consilier local, Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

HÂRCEAGĂ ȚÂR CIPRIAN LAURENȚIU- Șef Serviciul Poliția locală Alba Iulia;

ANGELA BARA -Lector universitar doctor- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

MARIA DANIELA PETACA- Inspector școlar pentru minoritatea romă;

PAULA-ANCA IORDACHE – Medic primar medicină de familie, medic coordonator Serviciul public de asistență medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

SLEVAS TEOFIL GRIGORE- Protopop, Protopopiatul Alba Iulia;

NANU DANA- Reprezentant al mediului de afaceri municipiul Alba Iulia;

LAZEA TUDOREL - Inspector de Poliție - Poliția municipiului Alba Iulia;

ADELA CRISTESCU- Director executiv -Directia de Asistență Socială Alba Iulia;

COSMINA CHEZAN- Șef Serviciu Beneficii Sociale și Evaluare Primară -Direcția de Asistență Socială Alba Iulia;

-Secretar: Pascu Cristina și Secretar locțiitor: Delia Ghidău -asistenți sociali.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Prezenta se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituția Prefectului -Județul Alba

-Direcția de Asistență Socială

-Persoanele care fac parte din Consiliul Comunitar Consultativ

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
     Consilier                                                                                             Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                     Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex