Hotărârea nr. 377 din 2022

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 377

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 408/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96815/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96821/23.08.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Capitolului II – sistemul de beneficii sociale și art. 66, alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 (3) și art. 6 lit. a), b), e) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din HG nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară și ale art. 16 alin. (1) din Constituția României;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 66/2022 a Consiliului local privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2022,

Văzând prevederile art.4 (1), lit. ”a” din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și ale art. 8(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87(5), art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. ”a” și lit. ”b”, art. 139(1), art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la Creșele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților, pentru perioada septembrie 2022 – august 2023 din anul școlar , inclusiv pe perioada vacanțelor.

Art.2 (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru îngrijirea copilului antepreșcolar, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreținere copii de vârstă antepreșcolară, ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 4000 de lei (inclusiv) și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșele din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în funcție de suma stabilită de Creșa municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia ,în anul 2022 fiind de 413,49 lei.

(3) Acordarea ajutorului financiar de la alin. (2) se efectuează numai pentru copilul care nu a obținut un loc la creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

(4) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: pentru familiile cu venitul pe membru de familie de până la 4000 lei (inclusiv), ajutorul financiar lunar este de 413,49 lei. La determinarea venitului net lunar se ia în considerare venitul net realizat de beneficiar în ultima lună, anterior solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Art.3 (1) Pot beneficia de indemnizație pentru creșterea nepotului/ nepoților, care nu a obținut un loc la creșă, bunicii,la solicitarea părinților, care se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația, are acordul părinților acestuia/acestora și are starea de sănătate corespunzătoare.

(2)Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în prezent, în cuantum de 413,49 lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în anul 2022.

(3)Acordarea indemnizației bunicilor destinată pentru îngrijirea nepotului/ nepoților se efectuează numai pentru copilul care nu a ocupat un loc în creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

(4) În cazul în care nu există un bunic care să se ocupe de creșterea și îngrijirea nepotului, părintele poate desemna o altă persoană.

5) Acordarea indemnizației pentru îngrijirea nepotului/ nepoților, care nu a obținut un loc la creșă, se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie a copilului, după cum urmează: pentru familiile cu venitul pe membru de familie de până la 4000 lei (inclusiv), ajutorul financiar lunar este de 413,49 lei. La determinarea venitului net lunar se ia în considerare venitul net realizat de beneficiar în ultima lună, anterior solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Ajutoarele financiare prevăzute la art. 2 și art. 3 nu pot fi cumulate între ele și nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Se aprobă Metodologia de lucru privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor care nu au obținut un loc în creșele din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară sau a indemnizației destinată pentru îngrijirea nepotului/nepoților, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul Municipiului Alba Iulia, prin Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Hotărârea se comunică către:

-Primarul Municipiului Alba Iulia;

-Instituția Prefectului -Județul Alba

-Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
    Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex