Hotărârea nr. 378 din 2022

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Alba Iulia asupra terenului în suprafață de 2.059mp înscris în CF nr. 115356, identificat cu nr. cadastral 115356

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 378

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Alba Iulia asupra terenului în suprafață de 2.059mp înscris în CF nr. 115356, identificat cu nr. cadastral 115356

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Alba Iulia asupra terenului în suprafață de 2.059 mp înscris în CF nr. 115356, identificat cu nr. cadastral 115356 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 428/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97239/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97248/24.08.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată cu completările și modificările ulterioare;

Văzând prevederile ORDINULUI nr. 4825/01.10.2019 privind finanțarea proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” și ale CONTRACTULUI-CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE DE DEZVOLTARE ALBA IULIA - TRANSPORT LOCAL, nr.26/48 din 07.01.2021, încheiat intre ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE ALBA IULIA - TRANSPORT LOCAL și Operatorul - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ALBA IULIA, Anexa 13 - Caiet de sarcini, art. „3.2- Cerințe specifice” , lit. ”g”;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Alba iulia nr. 281/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente;

  • Având în vedere Comunicările Municipiului Alba Iulia nr. 95333 din 18.08.2022 și nr. 96338 din 22.08.2022, respectiv comunicarea STP nr. 1507/22.08.2022 înregistrată la primăria Municipiului Alba Iulia cu nr. 96108/22.08.2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”b”, ale art. 139 (3) lit. ”g” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie în favoarea Municipiului Alba Iulia, asupra terenului în suprafață de 2.059mp, înscris în CF nr. 115356, identificat cu nr. cadastral 115356, aflat în proprietatea Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Constituirea dreptului de superficie se face în vederea instalării a 13 stații de încărcare lentă și a unei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Alba Iulia să semneze în formă autentică contractul de constituire a dreptului de superficie, la Biroul Notarului Public.

Art.3 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea va fi comunicată către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
       Consilier                                                                                       Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex