Hotărârea nr. 379 din 2022

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 379

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 427/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97236/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97246/24.08.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 41 (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii, ale art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere amendamentul de completare a domnului primar – Pleșa Gabriel Codru înregistrat cu nr. 21/427/24.08.2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 18 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129(4) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”b” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă contractarea de catre Municipiul Alba Iulia a unei finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în valoare de maxim 15 milioane de euro, având o perioadă de maturitate de până la 15 ani și încheierea de către Municipiul Alba Iulia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordului de împrumut în legătură cu finanțarea rambursabilă externă prevăzută mai sus.

Art.2 Contractarea finanţării rambursabile externe prevazute la art.1 se face pentru realizarea unor investitii publice de interes local prevazute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 În vederea garantării obligațiilor Municipiului Alba Iulia ce rezultă din finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art.1 de mai sus, se aprobă constituirea în favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) de către Municipiul Alba Iulia a unei garantări prin veniturile proprii ale Municipiului Alab Iulia și asupra conturilor de Trezorerie aferente, în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și încheierea de către Municipiul Alba Iulia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordului de garanție prevăzut mai sus.

Art.4 În legătură cu finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art.1 de mai sus, se aprobă constituirea și menținerea la o instituție de credit din România care urmează a fi selectată de Municipiul Alba Iulia în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui cont de rezervă pentru serviciul datoriei, și încheierea de către Municipiul Alba Iulia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu respectarea instituției de credit din România selectată de Municipiul Alba Iulia prevăzută mai sus a acordului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.

Art.5 Din bugetul local al Municipiului Alba Iulia, se asigură integral plata:

 1. serviciului anual al datoriei publice locale;

 2. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

 3. altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate la Art. 1.

Art.6 (1)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Alba Iulia următoarele date:

 1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

 2. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 3. gradul de îndatorare al Municipiului Alba Iulia;

 4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

 5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

 6. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Alba Iulia ca, pentru și în numele Municipiului Alba Iulia să:

 1. semneze Pre-acordul de finanțare dintre Municipiul Alba Iulia și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);

 2. negocieze termenii și conditiile finanțării externe rambursabile și ai garanției aferente;

 3. negocieze și semneze acordul de împrumut, acordul de garanție și Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, toate documentele necesare obținerii autorizării și derularii finanțării externe rambursabile, orice alte modificari și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (acordul de împrumut) și acordul de garantare și acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei aferente; ;

 4. intreprindă orice acțiuni necesare a fi intreprinse de Municipiu, conform contractului de credit sau oricarui alt contract sau alt document la care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Municipiul Alba Iulia sunt părți, în legatură cu proiectele de investiții publice de interes local finanțate prin împrumutul prevăzut la art.1.

Art.8 Direcția tehnică, dezvoltare, Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.9 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Hotărârea va fi comunicată către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

- Managerul public

- Mass-media locală.

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
     Consilier                                                                                      Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                          Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex