Hotărârea nr. 38 din 2022

privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 38

privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia - domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 32/20.01.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de Hălălai Tudor Călin, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 6344/19.01.2022; referatul de aprobare nr.7223/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7296/20.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 557 (2) din Codul Civil; art. 41 (5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 132, art. 135, art. 156 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere amendamentul de completare a domnului primar – Pleșa Gabriel Codru înregistrat cu nr. 2/2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 17 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Dezmembrează imobilul (teren) proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul public, înscris în CF nr.116210, nr. top. 718/9/9/2/3/1/1/2 – în suprafață de 2174 mp, în 2 parcele noi, astfel:

- parcela nr.1 cu nr. top. Nou 718/9/9/2/3/1/1/2/1 – "altele" în suprafață de 2112 mp.

- parcela nr.2 cu nr. cad. Nou 718/9/9/2/3/1/1/2/2 – "altele" în suprafață de 62 mp.

Conform planului de amplasament si tabelului de parcelare prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art.2. Solicită OCPI – Secţia Carte Funicară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia-domeniul privat asupra parcelei nr. 2 cu nr. top. nou 718/9/9/2/3/1/1/2/2 – în suprafață de 62 mp.

Art.3. Solicită OCPI – Secţia Carte Funicară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra parcelei nr. 2 cu nr. top. nou 718/9/9/2/3/1/1/2/2 – în suprafață de 62 mp.

Art.4. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul şi planul de parcelare fac parte din prezenta hotărâre.

Art.5. Se înscrie in inventarul domeniului privat al municipiului Alba Iulia, parcela nou creată având nr. top. 718/9/9/2/3/1/1/2/2 în suprafață de 62 mp.

Art.6. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
    consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                             Jeler Marcel    
 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex