Hotărârea nr. 380 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Flex2Energy, aprobat spre finanțare în cadrul programului Horizon Europe

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 380

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Flex2Energy, aprobat spre finanțare în cadrul programului Horizon Europe

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Flex2Energy, aprobat spre finanțare în cadrul programului Horizon Europe inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 426/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97044/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97082/24.08.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere informarea selecției cererii de finanțare, înregistrată cu nr. 22-96762-PAB din 28.08.2022, Programul European de finanțare Horizon Europe și Cererea de finanțare pentru proiectul Flex2Energy;

Văzând Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

Văzând Regulamentul (UE) NR. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006;

Văzând Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-20) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 104-173);

Văzând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Flex2Energy şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului Flex2Energy de către Municipiul Alba Iulia în calitate de partener.

Art.3 Se aprobă înființarea Unităţii de Management Proiectului Flex2Energy, începând cu prima zi de implementare, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și anexele acestuia, pe durata cuprinsă între implementarea proiectului și depunerea raportului final.

Art.4 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Statul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor nr. 1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă valoarea totală a bugetului alocat Municipiului Alba Iulia prin proiectul Flex2Energy, respectiv 378.750,00 EURO, valoare eligibilă nerambursabilă.

Art.6 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile și conexe ale proiectului pe durata de implementare a activităţilor proiectului, în eventualitatea în care acestea apar și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7 Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea bugetul proiectului şi a activităţilor acestuia, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi, în condiţiile legii.

Art.8 Municipiul Alba Iulia se obligă să respecte, pe durata implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, informare, publicitate.

Art.9 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Flex2Energy, în relaţia cu partenerii proiectului şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.10 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului Flex2Energy prin Dispoziții/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific administraţiei publice locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.11 Se angajează Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.12 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Direcția programe

  • Biroul resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
       Consilier                                                                                      Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                              Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex