Hotărârea nr. 381 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, aprobat spre finanțare în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 381

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, aprobat spre finanțare în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, aprobat spre finanțare în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 425/23.08.2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96959/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96963/23.08.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001, susținut de către Comisia Europeană prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană, ale Priorităţilor strategice ale Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/strategy_en ), ale Contractului de finanțare pentru proiectul 2021CE160AT196 — GROW, înregistrat la Municipiul Alba Iulia cu nr. 80141/08.07.2022 și ale Cererii de finanțare a proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, aprobat pentru finanțare în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001;

Având în vedere prevederile art. 20(1) lit. ”a”, ”h” și ”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia și contractarea finanțării, în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“ şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării, alături de partenerul Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Art.2 Se aprobă înființarea Unităţii de Management a Proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, începând cu prima zi de implementare, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și anexele acestuia, pe durata cuprinsă între implementarea proiectului și depunerea raportului final.

Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Statul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul aprobat pentru programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”, apel 2021CE16BAT001.

Art.5 Se aprobă bugetul total al proiectului în cuantum de 297.460 euro.

Art.6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Alba Iulia, din bugetul local, reprezentând contribuția de 20% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 40.232 euro, reprezentând cofinanțarea proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“.

Art.7 Se aprobă susținerea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“.

Art.8 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând eventualele cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.9 Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării investițiilor aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor .

Art.10 Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.11 Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea bugetul proiectului şi a activităţilor acestuia, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi, în condiţiile legii.

Art.12 Municipiul Alba Iulia se obligă să respecte, pe durata implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, informare, publicitate.

Art.13 Se desemnează ca persoană responsabilă de proiect, doamna Maria Elena Seemann, Manager public și se mandatează să reprezinte Primăria municipiului Alba Iulia în relația cu finanțatorul, în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“.

Art.14 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiului Alba Iulia în calitate de lider în cadrul proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“, în relaţia cu partenerul proiectului şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.15 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork - Acronym GROW“ prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific administraţiei publice locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.16 Se angajează Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.17 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

  • Managerul public

  • Direcția programe

  • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                         Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex