Hotărârea nr. 382 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/ 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului SUMP-PLUS,finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 382

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/ 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului SUMP-PLUS,finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/ 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului SUMP-PLUS, finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu 409/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96851/23.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96859/23.08.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Programului european Horizon (2014-2020), Manualului de implementare al Programului Horizon 2014-2020, Financial Management of H2020 Projects: Guide to Best Practice; H2020 Programme - AGA – Annotated Model Grant Agreement, Ghidului de Finanțare si anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Văzând Contractul de finanțare SUMP PLUS nr 814881 și Actul adițional nr. 1 din 09.08.2022 la Contractul de Finanțare (Ammendment request) publicat pe portalul Comisiei Europene;

Având în vedere prevederile OG nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 – 2020 modificată ulterior;

Văzând prevederile Ordinului nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 21 /2019 a Consiliului Local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului SUMP PLUS, finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă prelungirea cu 9 luni a proiectului, până la data de 28 februarie 2023 pentru implementarea proiectului, respectiv până la date de 31 mai 2023 în vederea redactării și transmiterii, de către UMP, a raportului tehnico-financiar final al proiectului.

Art.II Se modifică art. 1 din REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE MANAGEMENT A PROIECTULUI SUMP PLUS, aprobat prin Art. 4 din Hotărârea nr. 21/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

”Art.1 Unitatea de Management a Proiectului „SUMP-PLUS”, finanțat Programul Horizon 2014-2020 al Uniunii Europene, se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, începând cu prima zi de implementare a proiectului, până în data de 31 mai 2023, inclusiv perioada de depunere a raportului final și raportărilor tehnico financiare, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare cu Amendamentul aferent acestuia.”

Art.III Se modifică Art. 13 din Hotărârea nr. 21/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

”Art.13 Se angajează Direcția cheltuieli, Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, și Biroul resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului să ducă la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 21 din 29 ianuarie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, rămân neschimbate.

Art.V Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Direcției programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       Consilier                                                                                     Secretar general  
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex