Hotărârea nr. 383 din 2022

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 383

 

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba lulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 416/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92423/10.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96996/23.08.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 8 (1) și (3) lit. ”a” și lit. ”d”, art. 22 (1), (3) și (4) și art. 50 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 (1), art. 9 (1),art 10 lit. ”f”, art. 16 (2) din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 (1) din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public, ale Hotărârii Guvernului nr.745/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Ordinul A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând minuta nr. 91565/08.08.2022 și procesul verbal nr. 91567/08.08.2022 încheiate la finalizarea procedurii de dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”d” coroborat cu art.129 (7) lit.”n”, art. 139 (3) lit. ”g” și art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, conform anexei nr.1.

Art.2 Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, conform anexei 2.

Art.3 Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte parte integrantă din hotărâre.

Art.4 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba lulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Judetul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • Serviciul achiziții publice

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
      Consilier                                                                                  Secretar general
 Gavrilă – Paven Ionela                                                                          Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 57,14 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex