Hotărârea nr. 384 din 2022

privind aprobarea Contractului - cadru de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 384

privind aprobarea Contractului - cadru de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba lulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 415/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92429/10.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96993/23.08.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 8 (1) și (3) lit. d^1), art. 22 (1), (3) și (4) și art. 50 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 (1), art. 9 (1), art. 10 lit. ”f”, art. 16 (2), art. 17 (2), art. 20 (1) și art. 22 (5) din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public, ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public, ale Hotărârii Guvernului nr.745/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Ordinul A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129(7) lit. ”n”, art. 139 (3) lit. ”g” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia, conform anexei nr. 1

Art.2 Aprobă Caietul de sarcini al serviciului, conform anexei nr. 2

Art.3 Anexele nr.1 si nr.2 parte integrantă din hotărâre.

Art.4 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba lulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Judetul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • Serviciul achiziții publice

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
     Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61,90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex