Hotărârea nr. 385 din 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere retea de iluminat public in Municipiul Alba Iulia pe strazile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Venetia, Parang, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Razoarelor, Sugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padis, Cedrului,Poiana Ruscai, Muncel, Viorelelor”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 385

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere retea de iluminat public in Municipiul Alba Iulia pe strazile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Venetia, Parang, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Razoarelor, Sugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padis, Cedrului,Poiana Ruscai, Muncel, Viorelelor”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere retea de iluminat public in Municipiul Alba Iulia pe strazile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Venetia, Parang, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Razoarelor, Sugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padis, Cedrului, Poiana Ruscai, Muncel, Viorelelor” inițiat de Primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 441/29.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 92486/10.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 98868/29.08.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit.”j”, art 41, art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 9 (1) și art. 35 (4) din Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu modificarile și completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art.129 (4) lit. „d”, art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „n”, art. 139 (3) lit. „a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public in Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneția, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Șugag, Jidvei, Dimitrie Paciurea, Padis, Cedrului, Poiana Ruscai, Muncel, Viorelelor”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
         Consilier                                                                                 Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex