Hotărârea nr. 386 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRĂZILE LOTRU, STUFULUI, PĂPĂDIEI, SOCULUI, FĂGETULUI, GUTUIULUI, PEPINIEREI, ANA IPĂTESCU, ROJOMAL, THEODOR PALLADY, IENUPĂRULUI” , Municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 386

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRĂZILE LOTRU, STUFULUI, PĂPĂDIEI, SOCULUI, FĂGETULUI, GUTUIULUI, PEPINIEREI, ANA IPĂTESCU, ROJOMAL, THEODOR PALLADY, IENUPĂRULUI” , Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință oridinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRĂZILE LOTRU, STUFULUI, PĂPĂDIEI, SOCULUI, FĂGETULUI, GUTUIULUI, PEPINIEREI, ANA IPĂTESCU, ROJOMAL, THEODOR PALLADY, IENUPĂRULUI” , Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 436/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97483/24.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97486/24.08.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. ”j”, art. 41, art. 44 (1) și art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art.129 (4) lit. „d”, art. 139 (3) lit. „a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică, faza SF și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE; EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE STRĂZILE LOTRU, STUFULUI, PĂPĂDIEI, SOCULUI, FĂGETULUI, GUTUIULUI, PEPINIEREI, ANA IPĂTESCU, ROJOMAL, THEODOR PALLADY, IENUPĂRULUI”, Municipiul Alba Iulia, conform anexei, parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Serviciul administrare drumuri și utilități publice

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
     Consilier                                                                                          Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                  Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex