Hotărârea nr. 387 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 
 

HOTĂRÂREA NR. 387

privind modificarea Hotărârii nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 440/29.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.98627/29.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 98780/29.08.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 1 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Rezidențiale Multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a cladirilor rezidențiale multifamiliale, apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 aprobat prin Ordinul 444/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.178/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Clarificarea nr. 979/25.08.2022 în cadrul proiectului cu titlul “ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+B”;

Văzând prevederile Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129 (4) lit. ”f”, ale 139 (1)și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„ART.1 Aprobă depunerea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 23 SC A+Bavând valoarea totală eligibilă în sumă de 2.810.861,70 lei (fără TVA), în cadrul PNRR-Compenenta 5 – Valul renovării”.

Art.II Se modifică art. 3 din Hotărârea nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

“Art.3 Aprobă descrierea sumară a investiției, revizuită, propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 178/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.IV Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.VI Hotărârea se va comunica către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcția juridică, administrație publică locală

- Direcția programe

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                      Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                 Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                         Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex