Hotărârea nr. 388 din 2022

privind constituirea Comisiei de circulație rutieră a municipiului Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a comisiei

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 388

privind constituirea Comisiei de circulație rutieră a municipiului Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a comisiei

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de circulație rutieră a municipiului Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a comisiei inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 439/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96139/22.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97541/24.08.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 22 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 și art. 128 (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art 129 (7) lit. ”m”, ale art.139 (1) și ale art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă constituirea Comisiei de circulație rutieră a municipiului Alba Iulia.

Art.2 Aprobă Regulamentul de organizare si funcționare a Comisiei de circulație rutieră a municipiului Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului – Județul Alba

- Serviciul Poliția Locală a municipiului Alba Iulia

- Inspectoratul de Poliție al Județului Alba – Poliția municipiului Alba Iulia

- Direcția tehnică, dezvoltare

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
      Consilier                                                                                            Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                   Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex