Hotărârea nr. 389 din 2022

privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 389

privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 422/23.08.2022;

Având în vedere adresa SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., prin SUCURSALA ALBA, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 95546/19.08.2022; referatul de aprobare nr. 96943/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96980/23.08.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art.12 şi art.14 din Legea nr. 123/2012 privind

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”c”, ale art.139(3) lit.”g”, art.196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă încheierea unei convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA, în scopul amplasării de echipamente și rețele electrice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru următoarele suprafețe de teren,:

1.teren în suprafață de 19 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.George Barițiu, FN;

2.teren în suprafață de 15 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Gladiolelor (zona Clinimed), FN;

3.teren în suprafață de 22 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Călărași, nr.2, care face parte din terenul înscris în CF nr.92942 Alba Iulia;

4.teren în suprafață de 20 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Petru Dobra, FN, care face parte din terenul înscris în CF nr.81437 Alba Iulia;

5.teren în suprafață de 15 mp situat în municipiul Alba Iulia, str.București, nr.16A, care face parte din terenul înscris în CF nr.116610 Alba Iulia;

6.teren în suprafață de 15 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Teilor (lângă Hotel Transilvania);

7.teren în suprafață de 9 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Petre Ispirescu, FN.

Art.2.Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze convenţia de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Direcției Urbanism, amenajarea teritoriului

-Direcției Tehnică, Dezvoltare

-Biroului Evidență Patrimoniu, Sistem Informatic Geografic

-SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., SUCURSALA ALBA, Piaţa Consiliului Europei, nr.1, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
       Consilier                                                                                  Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                            Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex