Hotărârea nr. 39 din 2022

privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022 - inițiat de consilieri locali: Sandu Cornel și Filimon Marius și înregistrat cu numărul 27/19.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6728/20.01.2022 al consilierilor locali Sandu Cornel și Filimon Marius, raportul de specialitate nr. 6794/20.01.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 3 (1) din Legea nr. 69/28.04.2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, lit. „c” și lit. „f”, art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă proiectul „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022, care reprezintă un program de cursuri gratuite de inițiere în înot pentru elevii claselor a II-a din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia.

Art.2. Municipiul Alba Iulia se angajează să cuprindă în bugetul local aferent anului 2022 - Capitolul Cultură - suma de până la 70.000 lei, în vederea derulării activităților proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022.

Art.3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Serviciului Baze Sportive și Agrement din cadrul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Direcției Cheltuieli

  • Serviciului Baze Sportive și Agrement

  • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

  • Unităților de învăţământ din municipiul Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
  consilier                                                                                           Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                       Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex