Hotărârea nr. 390 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărării nr. 262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 390

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărării nr. 262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărării nr.262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 424/23.08.2022;

Având în vedere cererea formulată de Filiala de Cruce Roșie a județului Alba, înregistrată sub nr. 84792/20.07.2022; solicitarea adresată Instituției Prefectului – județul Alba înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.85924/22.07.2022 precum și adresa Instituției Prefectului – județul Alba nr.9842/1/G/SJ/II.C.2/2022, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.94129/16.08.2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 96950/23.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 96984/23.08.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.262/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba;

Văzând prevederile art.1, art.7 și art.8 din Legea nr. 139/1995 – Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit."c" și lit.”d”, art.129 alin.(6) lit.”b” și lit.”o”, ale art.139 alin.(3) lit.”g”, ale art.196 alin.(1) lit.”a” și art. 362 alin.(2) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.262/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba, în sensul înlocuirii în tot cuprinsul hotărârii a denumirii ”Societatea Națională de Cruce Roșie din România” cu denumirea ”Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Alba”.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Alba, str.București, nr.16, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                               Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                        Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex