Hotărârea nr. 4 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, modificată și completată ulterior

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 4

privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, modificată și completată ulterior

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 07 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, modificată și completată ulterior - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 5 /05.01.2022

Văzând referatul de aprobare nr. 809/05.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 825/06.01.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129 (4) lit. ”b”, art. 139(1) și ale art.196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. Se modifică și completează anexa Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local Alba Iulia privind privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, modificată și completată ulterior, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, rămân nemodificate.

Art.III. Direcția Cheltuieli și Direcția Tehnică, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IV. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţiei Cheltuieli

- Direcției Tehnică, Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice

- Directiei Programe

- Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                          Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex