Hotărârea nr. 400 din 2022

privind ÎNSUȘIREA Avizului de Oportunitate nr. 4 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE - UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE", extravilan Municipiul Alba Iulia, Zona Bărăbanț, județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 400

privind ÎNSUȘIREA Avizului de Oportunitate nr. 4 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE - UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE", extravilan Municipiul Alba Iulia, Zona Bărăbanț, județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind ÎNSUȘIREA Avizului de Oportunitate nr. 4 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE - UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE", extravilan Municipiul Alba Iulia, Zona Bărăbanț, județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 430/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97298/24.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97608/25.08.2022 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul nefavorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 4 din 2022 emis de Serviciul Urbanism al Primăriei Alba Iulia,

Văzând prevederile art.2(2) și ale art.8(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.25 (1), ale art.26, ale art 32 (1) lit.c), (3), (4), ale art.47 (1),(2),(3),(5), ale art.47^1 (1), ale art.48^1 (2),(3) și ale art.57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129(2), lit. “c” coroborat cu art. 129(6), lit. “c”, ale art. 139(3), lit. “e” si ale art. 196(1), lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește Avizul de Oportunitate nr. 4 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA EXTINDERII ZONEI DE LOCUINȚE - UTR L3A ȘI REGLEMENTARE STRADĂ ACCES ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE", extravilan Municipiul Alba Iulia, Zona Bărăbanț, Jud. Alba, C.F. nr. 106373, 109953, 106374, 106372 Alba Iulia, emis la inițiativa beneficiarilor BEC IOSIF, BEC SAVETA SILVIA, TOADER GHEORGHE, TOADER ELENA, BUZA AURORA.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului – Județul Alba

- Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

- Beneficiarilor: Bec Iosif, Bec Saveta Silvia, Toader Gheorghe, Toader Elena, Buza Aurora

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
    Consilier                                                                                               Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                                   Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex