Hotărârea nr. 404 din 2022

privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE” Municipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 404

privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIEMunicipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE” Municipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, județul Alba, inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 395/23.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 96763/23.08.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97604/24.08.2022 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8 (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 (1), art.26, art.48(1),(2),(3), ale art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare și ale cap. III, cap. IV din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 450/2021, a Consiliului Local, modificată și completată prin Hotărârea nr. 78/2022 a Consiliului Local;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” si ale art.196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 94906/18.08.2022, conform anexei 1.

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE" - Municipiul Alba Iulia, Strada Fabricilor, nr. 20, Jud. Alba, C.F. nr. 116865 Alba Iulia, elaborat la inițiativa SC GAMMA AXIAL SRL, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.5: Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.6: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Hotărârea se comunică către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului – Județul Alba

- Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

- Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcția venituri

- Birou evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
      Consilier                                                                                     Secretar general
Gavrilă – Paven Ionela                                                                           Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex