Hotărârea nr. 41 din 2022

privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Bimbea Ana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 41

privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Bimbea Ana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Bimbea Ana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 40/25.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8027/25.01.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 8111/25.01.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.2 și art.3 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 și art.2 din Legea nr. 17/ 2000 - Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), art. 139 (3) lit. ”a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 1000 lei doamnei Bimbea Ana din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, în luna ianuarie 2022, din bugetul local, capitolul ,,Asistenţă Socială 68.02.50.50.20.30.30 ''.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Direcția de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

-Instituția Prefectului- Județul Alba;

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Direcția de Asistenţă Socială Alba Iulia.

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
     Consilier                                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                          Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcția

P.B.C.3ex