Hotărârea nr. 411 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 411

privind însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 437/24.08.2022;

Având în vedere cererea depusă de domnul Dobrescu Isidor, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 57207/17.05.2022; referatul de aprobare nr. 97493/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97491/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 106, art. 132-135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte documentația tehnică de actualizare date - modificare suprafață și parcelare întocmită de inginer topograf Nătrăpeiu Gheorghe, prin care se propune modificarea suprafeței unui imobil (teren) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14, înscris în CF nr. 95640 Alba Iulia, cu nr. top. 598/1/1 si nr. CAD 4723, având categoria de folosință curti construcții, de la suprafața din acte de 202 mp la suprafața măsurată de 313 mp și parcelarea imobilului (teren) rectificat în două loturi astfel:

  • Lotul nr. 1 cu nr. top. nou 598/1/1/1 și nr. CAD nou 4723/1 - curti construcții, în suprafață de 111 mp.

  • Lotul nr. 2 cu nr. top. nou 598/1/1/2 și nr. CAD nou 4723/2 - curti construcții, în suprafață de 202 mp.

Documentația tehnică de actualizare date - modificare suprafață și parcelare face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
       consilier                                                                          Secretar general
Gavrila - Paven Ionela                                                                 Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61.90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex