Hotărârea nr. 412 din 2022

privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 91568 cu nr. cad. 91568, situat în Alba Iulia, Str. Energiei

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 412

privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 91568 cu nr. cad. 91568, situat în Alba Iulia, Str. Energiei

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 91568 cu nr. cad. 91568, situat în Alba Iulia, Str. Energiei - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 435/24.08.2022;

Având în vedere adresa depusă de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia înregistrată la Primaria municipiului Alba Iulia cu nr. 80718/11.07.2022; referatul de aprobare nr. 97475/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97523/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 132-135 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139 (3) lit. „g” și ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă dezmembrarea imobilului (teren) proprietatea a municipiului Alba Iulia - domeniul public, situat în Alba Iulia, Str. Energiei înscris în CF nr. 91568 Alba Iulia, cu nr.top 2926/7/1/1, în suprafață de 2455 mp - "curți construcții" în 2 parcele noi astfel:

- Parcela nr. 1 cu nr. top. nou 2926/7/1/1/1 "curți construcții" în suprafață de 2241 mp.

- Parcela nr. 2 cu nr. top. nou 2926/7/1/1/2 "curți construcții" în suprafață de 214 mp.

Tabelul de dezmembrare și planul de amplasament și delimitare a imobilului fac parte din prezenta hotărâre, conform anexelor nr. 1 si nr 2.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
      consilier                                                                                         Secretar general
Gavrila - Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61.90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex