Hotărârea nr. 413 din 2022

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2405/107/2018* aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIU LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 413

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2405/107/2018* aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 august 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2405/107/2018* aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 434/24.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 97473/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97514/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Vãzând prevederile art.24(3), art.33 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 109(2), art. 262 lit. „e” din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „g” şi ale art. 196(1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar ing. Hațegan Claudiu, în Dosarul nr. 2405/107/2018*, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia, asupra imobilului situat în Alba Iulia, str. Calea Moților nr. 8, în sensul ca se va ține cont de harta de CF veche și de limitele imobilelor învecinate marcate prin garduri.

Raportul de expertiză tehnică judiciară face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local şi Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului județului Alba.

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

- Serviciului Administraţie publică locală, juridic, contencios.

 

 

 

Alba Iulia, 30 august 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
       consilier                                                                                        Secretar general  
Gavrila - Paven Ionela                                                                              Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61.90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex