Hotărârea nr. 414 din 2022

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 98492 în suprafaţă de 50 mp aferent străzii Feneș și CF nr. 98490 în suprafață de 37mp aferent străzii Calea Moților, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin si Oprea Ioana.

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 414

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 98492 în suprafaţă de 50 mp aferent străzii Feneș și CF nr. 98490 în suprafață de 37mp aferent străzii Calea Moților, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin si Oprea Ioana.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 98492 în suprafaţă de 50 mp aferent străzii Feneș și CF nr. 98490 în suprafață de 37mp aferent străzii Calea Moților, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin si Oprea Ioana. - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 438/24.08.2022;

Văzând cererea depusă de Oprea Petru Florin și Oprea Ioana înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 86090/25.07.2022; referatul de aprobare nr. 97495/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97490/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând Hotărârea nr. 148/29.05.2020 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE DEZVOLTARE ALBA IULIA – MICESTI – BARABANT - REGLEMENTARE URBANSTICA TRAMA STRADALA: LOT 1, LOT 2, LOT 3” ,

Având în vedere prevederile art.13(5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare; art. 863 lit.”c” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă acceptarea donației către Municipiului Alba Iulia, având ca obiect imobilul - (drum) situat în Alba Iulia, aferent străzii Feneș înscris în CF nr. 98492 Alba Iulia cu nr. cad. 98492 în suprafaţă de 50 mp și imobilul aferent străzii Calea Moților înscris în CF nr. 98490 Alba Iulia cu nr. cad. 98490 în suprafata de 37mp, aflat în proprietatea numiților Oprea Petru Florin și Oprea Ioana.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Ulterior încheierii contractului de donație în formă autentică imobilul - drum va fi întabulat în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului Administrarea domeniului public și privat

- Direcției cheltuieli

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
     Consilier                                                                                              Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                       Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex