Hotărârea nr. 415 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile situate în Alba Iulia, zona Ampoi I

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 415

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile situate în Alba Iulia, zona Ampoi I

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile situate în Alba Iulia, zona Ampoi I - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 432/24.08.2022;

Având în vedere adresa formulată de subscrisa PK TOPAZ S.R.L autentificată sub nr. 2880/23.08.2022 la Biroul Individual Notarial Tărăcilă Ionuț-Bogdan, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.97007/23.08.2022; referatul de aprobare nr. 97470/24.08.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97508/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.562 (2) coroborate cu art.889 alin (1) și alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139(2) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită O.C.P.I. Alba Iulia – Secţia de Carte Funciară, înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra imobilelor situate în municipiul Alba Iulia, înscrise în CF nr.115947 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 115947, în suprafață de 202 mp „arabil”; CF nr. 116084 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 116084, în suprafață de 395 mp „arabil” și CF nr. 116345 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 116345, în suprafață de 302 mp „pășune” situate administrativ în extravilanul mun. Alba Iulia zona Ampoi I.

Art.2. Declară ca făcând parte din domeniul privat al municipiului Alba Iulia imobilele menționate la art. nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Biroului Evidență Patrimoniu, Sistem Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
       Consilier                                                                                      Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex