Hotărârea nr. 416 din 2022

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Alba Iulia zona Ampoi I

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 416

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Alba Iulia zona Ampoi I

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Alba Iulia zona Ampoi I - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 431/24.08.2022;

Având în vedere adresa formulată de subscrisa PK TOPAZ S.R.L autentificată sub nr. 2880/23.08.2022 la Biroul Individual Notarial Tărăcilă Ionuț-Bogdan, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.97007/23.08.2022; referatul de aprobare nr. 97469/24.08.2022 al Primarului municipiuli Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 97506/24.08.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 286 alin.(4), art. 296 alin. (2) și alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 863 lit. „e” din Codul civil.

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139(3) lit ”g” şi ale art. 196(1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia, a imobilelelor înscrise în CF nr.115947 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 115947, în suprafață de 202 mp „arabil”, CF nr. 116084 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 116084, în suprafață de 395 mp „arabil” și CF nr. 116345 Alba Iulia - extravilan, cu nr. cad. 116345, în suprafață de 302 mp „pășune” situate administrativ în extravilanul mun. Alba Iulia zona Ampoi I.

(2) Trecerea imobilelor mai sus menționate în domeniul public al municipiului Alba Iulia este justificată de intenția realizării lucrării de deviere LEA 220 kV conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 și, ulterior, trecerii acestora în proprietatea statului român.

Art.2. Declararea imobilelor (terenuri) prevăzute la art. nr. 1 ca fiind de interes public local.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                        Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex