Hotărârea nr. 417 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 417

privind modificarea Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3 – A8” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 444/02.09.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101049/02.09.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 101072/02.09.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Rezidențiale Multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a cladirilor rezidențiale multifamiliale, apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 aprobat prin Ordinul 444/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA–BLOC A3 – A8”;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit. ”f”, ale 139(1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART. I. Se modifică art. 1 din cuprinsul Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

ART. 1. Aprobă depunerea proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC A3 – A8” având valoarea totală eligibilă în sumă de 15.821.557,80 lei (fără TVA), în cadrul PNRR - Compenenta 5 – Valul renovării;”

ART. II. Se modifică art. 3 din cuprinsul Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

“ART. 3. Aprobă descrierea sumară a investiției, revizuită, propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

ART. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 183/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

ART. IV. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART. V. Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.

ART. VI. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia;

- Instituției Prefectului - Județul Alba;

- Direcției Cheltuieli;

- Direcției Tehnică, Dezvoltare;

- Direcției Juridică;

- Direcției Programe.

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                      Secretar general 
Gavrila-Paven Ionela                                                                                Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex