Hotărârea nr. 419 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 11B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 419

privind modificarea Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 11B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 11B” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 443/02.09.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101050/02.09.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 101071/02.09.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Rezidențiale Multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a cladirilor rezidențiale multifamiliale, apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 aprobat prin Ordinul 444/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 11 B ”;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.„b” coroborat cu art. 129 (4) lit.„f”, ale 139 alin.(1) și art. 196(1), lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART. I. Se modifică art.1 din cuprinsul Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

ART 1. Aprobă depunerea proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – BLOC 11B ” având valoarea totală eligibilă în sumă de 3.707.777,64 lei (fără TVA), în cadrul PNRR - Compenenta 5 – Valul renovării;”

ART. II. Se modifică art.3 din cuprinsul Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

“Art 3. Aprobă descrierea sumară a investiției, revizuită, propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

ART.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 179/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

ART.IV. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART.V. Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.

ART VI. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia;

- Instituției Prefectului -Județul Alba;

- Direcției Cheltuieli;

- Direcției Tehnică, Dezvoltare;

- Direcției Juridică

- Direcției Programe;

  

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
     Consilier                                                                                      Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                             Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex