Hotărârea nr. 42 din 2022

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, UAT - Comuna Ighiu prin Consiliul Local al Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR - în vederea implementării în comun a proiectului: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 42

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, UAT - Comuna Ighiu prin Consiliul Local al Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR - în vederea implementării în comun a proiectului: Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, UAT - Comuna Ighiu prin Consiliul Local al Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR - în vederea implementării în comun a proiectului: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și a consilierului local Filimon Marius și înregistrat cu numărul 42/25.01.2022

Având in vedere referatul de aprobare nr. 8006/25.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și a consilierului local Filimon Marius, raportul de specialiate nr. 8183/25.01.2022 al al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art.5(1) din OUG nr. 101/2020, privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor finanțate din fondurile europene în vederea riscului de dezangajare pentru perioada de programe 2014/2020, prevederile art.4 și următoarele din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finațării prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020), prevederile OUG nr.55/2016 privind reorganizarea CNADR și înființarea CNAIR, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”e” și lit. ”c”, ale art. 129(7) lit.” m”, coroborat cu art. 129(9) lit. ”c”, ale ale art. 139(3) lit.” f” si art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, UAT - comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR - în vederea implementării în comun a proiectului: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, parteneriat prevăzut în conformitate cu protocolul de colaborare din anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă promovarea în parteneriat, a proiectului: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific: 2.1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Codru Pleșa, să semneze parteneriatul prevăzut la art. 1.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică:

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • UAT-ului Consiliului Județean Alba

  • UAT-ului Comunei Ighiu

  • Direcției Tehnică, Dezvoltare

  • Serviciului Investiții și Lucrări Publice

  • Direcției Cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
     Consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcția

P.B.C.3ex