Hotărârea nr. 420 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din denumirea Proiectului "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat prin Hotărârea nr. 359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 420

privind îndreptarea erorii materiale din denumirea Proiectului "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat prin Hotărârea nr. 359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 5 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat prin Hotărârea nr.359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 442/01.09.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 100766/01.09.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 100842/01.09.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4(1) lit. ”a” - ”d” din OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” aprobată și modificată prin Legea nr. 183/2022; ale art. 9 alin (1) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" modificată și completată, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 359/2022 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit.” d”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I Se aprobă îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES” aprobat prin Hotărârea nr. 359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în sensul, că în dispozitivul și cuprinsul hotărârii, se va citi corect proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES”

Art. II Restul prevederilor Hotărârii nr. 359/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor rămâne neschimbate.

Art. III Direcţia tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiții și lucrări publice din aparatul de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. IV Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Direcţiei Tehnică, Dezvoltare;

- Serviciului Investiții și Lucrări Publice;

- Direcţiei Cheltuieli;

- Direcției Urbanism, Amenajarea teritoriului;

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
       Consilier                                                                                         Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                   Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex