Hotărârea nr. 421 din 2022

privind asocierea Municipiului Alba Iulia cu Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru organizarea evenimentului CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI la Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 421

privind asocierea Municipiului Alba Iulia cu Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru organizarea evenimentului CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI la Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 05 septembrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alba Iulia cu Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru organizarea evenimentului CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI la Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 446/05.09.2022;

Având în vedere cererea cererea Universității ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 100540/01.08.2022; referatul de aprobare nr. 101571/05.09.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 101578/05.09.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022;

Având în vedere art.20 alin (1) lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (9) lit. „a”, art.136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă asocierea dintre Municipiului Alba Iulia și Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării și desfășurării Congresului Național al Istoricilor români, care va avea loc în perioada 8-10 septembrie la Alba Iulia. Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru a susține organizarea CONGRESULUI NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI la Alba Iulia.

Art.3. Primarul Municipiului Alba Iulia se împuterniceşte cu semnarea contractului de asociere.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia,

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba,

- Direcției Cheltuieli,

- Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

- Universității ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 05 septembrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                    Contrasemnează,
   Consilier                                                                                                 Secretar general
Gavrila-Paven Ionela                                                                                        Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex