Hotărârea nr. 43 din 2022

privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 43

privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 55/04.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.13346/03.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13540/04.02.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 19(1) lit.”a“ și “b” si art. 19(2), art.20 (1) lit. “ a”, lit.“c” și lit. “j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

Având în vedere adresele nr.175/05.01.2022, nr.399/10.01.2022 ale Administrației Județene a Finantelor Publice Alba și adresa nr.2529/31.01.2022 a Consiliului Judetean Alba, prin care se comunică sumele pentru bugetul general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere amendamentul de modificare și completare a doamnei consilier Bărbuleț Narcisa Ioana înregistrat cu nr. 4/55/04.02.2022 aprobat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 20 voturi valabil exprimate;

Având în vedere amendamentul de modificare și completare al domnului consilier Stanciu Alin Gheorghe înregistrat cu nr. 6/55/04.02.2022 aprobat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 12 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129(4) lit “a” , ale art.139(3) lit.’’a” si ale art.196 (1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă bugetul general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022, conform anexelor nr.1 - 4 care cuprinde : Buget local detaliat, Bugetul institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, Bugetul fondurilor nerambursabile si Bugetul creditelor interne.

Art.2 Aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia, conform anexei nr.5.

Art.3 Aproba lista cuprinzand evenimentele care vor avea loc în cursul anului 2022, sustinute din capitolul 67.02 ”Cultura, recreere si religie”, titlul “Bunuri si servicii”, conform anexei nr.6.

Art.4 Aproba lista unitatilor de cult care vor primi sprijin financiar pe anul 2022 din capitolul 67.02 ”Cultura, recreere si religie”, conform anexei nr.7.

Art.5 Anexele 1 – 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Institutia Prefectului - Judetul Alba

  • Toate Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

  • Ordonatorilor tertiari de credite

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
          Consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                           Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.5ex