Hotărârea nr. 44 din 2022

privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia

 

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 44

privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 45/03.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12448/02.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 12603/02.02.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 49(12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare şi ale Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129 (4) lit “a”, ale art. 139 (3) lit.’’a”şi ale art.196(1) lit.“a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă contul de executie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Direcția chletuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Institutiei Prefectului – Judetul Alba

- Direcţiei cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                             Contrasemnează,
      Consilier                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                              Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex