Hotărârea nr. 45 din 2022

privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2021 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 45

privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2021 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2021 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ) inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 36/03.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12450/02.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 12601/02.02.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, ale Ordinului MFP nr. 1536/2021 modificat prin Ord. MFP nr.1568/2021;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129(4) lit “a” , ale art.139(3) lit.’’a” și ale art.196 (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aproba utilizarea de catre institutiile publice pentru activitati finantate integral din venituri proprii(centre bugetare din invatamant) a sumelor din excedentul anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare, pe anul 2022, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Direcția cheltuieli si centrele bugetare din învatamant cu activitati finantate integral din venituri proprii, vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Direcției cheltuieli

- Centrelor bugetare din invatamant

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
      Consilier                                                                                  Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex