Hotărârea nr. 451 din 2021

privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL privind investiţiile private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în Municipiul Alba Iulia

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 451

privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL privind investiţiile private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 25 noiembrie 2021;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL privind investiţiile private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 504/17.11.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 104184/10.09.2021 al primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 135621/18.11.2021 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 27^1, alin 1, lit. ”a”, ”b”, ”c”, ”d” din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și completată ulterior;

Având în vedere:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată modificată și completată ulterior și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată modificată și completată ulterior;

- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată modificată și completată ulterior

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificată și completată ulterior

 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism modificată și completată ulterior

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată modificată și completată ulterior

 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificat și completat ulterior

 • Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii republicată modificată și completată ulterior

 • Ordonanţă Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată modificată și completată ulterior

 • OUG Nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată modificată și completată ulterior

 • Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale din 30.08.2017 publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 18 septembrie 2017

 • Hotărârii nr. 120/14.04.2016 a Consiliului local şi Hotărârii nr. 299/26.11.2015 a Consiliului local referitoare la unele măsuri de reglementare a amplasării mijloacelor de semnalizare rutieră şi a reţelelor de iluminat public pe aliniamente stradale cât şi pe unele proprietăţi ale persoanelor fizice sau juridice în raport cu arborii ornamentali de pe aceste aliniamente

 • Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată modificată și completată ulterior

 • Legea nr. 422/2001 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată modificată și completată ulterior

 • Ordinul nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat și completat ulterior

 • Legea nr. 46/2008 din 19 martie 2008 - Codul silvic, republicat modificată și completată ulterior

 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată ulterior

 • Legea nr. 227/2015 Privind Codul Fiscal modificată și completată ulterior

Văzând minuta ședintei de dezbatere publică nr. 127748/2021 și procesul verbal de afisare al acesteia nr. 127759/2021;

În temeiul prevederilor art. 129 (1), art. 139(1) şi ale art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată ulterior

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Alba Iulia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru certificatele de urbanism valabile, obţinute anterior datei aprobării prezentului regulament, în baza unor documentaţii de tip PUD/PUZ aprobate, se pot emite autorizaţii de construire în baza reglementărilor instituite de acestea.

Art.3: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte Direcții ale Administrației Publice, după caz.

Art.4: Prezenta hotarare poate fi contestata în conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5: Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 25 noiembrie 2021

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       Consilier                                                                                    Secretar general
Vârtei Sergiu Nicolae                                                                            Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61,90 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex