Hotărârea nr. 46 din 2022

privind darea în administrare și exploatare a unor imobile – terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 46

privind darea în administrare și exploatare a unor imobile – terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unor imobile – terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 43/31.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11226/31.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 12824/03.02.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând adresa S.C. APA CTTA S.A. Alba nr.8276/20.12.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 152234/27.12.2021;

Văzând Contractul de concesionare nr.85684/2011 și Notificarea nr.8353/25.01.2022 cu privire la încetarea Contractul de concesionare nr.85684/2011;

Având în vedere Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 16/2020 privind însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și darea în administrare și exploatare operatorului regional, S.C. APA CTTA S.A. ALBA, ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.308/2019 cu privire la înscrierea unui imobil în domeniul public al municipiului Alba Iulia și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 30/2020 cu privire la înscrierea unui imobil în domeniul public al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere prevederile art. 8 (3) lit. d^2) coroborat cu art. 10(5), art. 24 (1) lit. ”b” și art. 24 (2) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 592 (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 866 și art. 874(1) din Codul civil;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”c” coroborat rt. 129(6) lit. ”a”, art. 129(2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”n”, art. 139(2) lit. ”g” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă încetarea, prin acordul părților, a Contractului de concesionare nr.85684/2011 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, în calitate de concedent și S.C. APA CTTA S.A. ALBA, în calitate de concesionar.

Art.2 Aprobă darea în administrare și exploatare a imobilului – teren înscris în CF 75694 Alba Iulia cu nr. cadastral 75694 în suprafață de 365 mp și a imobilului – teren înscris în CF nr.75696 Alba Iulia cu nr. cadastral 75696 în suprafață de 6917 mp, situate în Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai nr.10 către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA, în scopul operării sistemului de utilități publice, pe durata Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Imobilele prevăzute la art. 2 vor fi predate către S.C. APA CTTA S.A. ALBA, pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.4 Se împuternicește reprezentantul Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, să voteze modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008, în sensul completării, în mod corespunzător, cu bunurile date în administrare și exploatare către S.C. APA CTTA S.A. ALBA și recalcularea redevenței.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia cheltuieli, Directia tehnica, dezvoltare prin Serviciul administrare drumuri și utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA ALBA”.

Art.6 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Direcției cheltuieli

  • Direcţiei tehnice, dezvoltare

  • Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Serviciul contracte, patrimoniu

  • Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA ALBA”

  • S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
    Consilier                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex