Hotărârea nr. 47 din 2022

privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 9758/27.01.2022, formulată de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 47

privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 9758/27.01.2022, formulată de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 9758/27.01.2022, formulată de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 49.03.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.13361/03.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate al 13401/03.02.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul nefavorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;

Văzând prevederile art.7(1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129(14), art.139 (1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se respinge plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 9758/27.01.2022, formulată de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Alcala de Henares (etapa I), situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”, având în vedere temeinicia și legalitatea hotărârii emise.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Direcția administrați publică locală, juridic contencios din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba

- Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia

- Direcției administrație publică locală, juridic contencios

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
      Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                   Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex