Hotărârea nr. 48 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia pentru participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 48

privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia pentru participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 09 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia pentru participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 47/03.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13303/03.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13337/03.02.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia privind participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, pentru depunerea proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA” modificată prin Hotărârea nr.226/30.07.2019 a Consiliului local Alba Iulia și Hotărârea nr. 205/2020 a Consiliului local Alba Iulia;

Având în vedere proiectul ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia” depus pentru finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, Contractul de finanţare POCU/436/4/4/125682, Nr. înregistrare OIRPOSDRU Regiunea CENTRU: 8462/31.07.2019 pentru proiectul „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia, Actul adițional nr. 1 și nr. 2 la Contractul de finanţare POCU/436/4/4/125682;

Văzând prevederile HG nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”a” coroborat cu art 129 (3) lit. ”c”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art 129 (7) lit. ”b”, ale art. 139 (1) și ale art.196 (1) lit ”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I . Se aprobă, începând cu 9.02.2022, modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia privind participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”, care va avea următorul conținut:

 

STAT DE FUNCȚII al UNITĂŢII DE MANAGEMENT A PROIECTULUI LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”

Nr. crt.

       Denumire funcție

                  Echipă de management

1

1 Manager de proiect

2

1 Coordonator activități implementare proiect

3

3 Asistent social

4

1 Coordonator activități de informare și consiliere juridică a GT

5

1 Responsabil financiar

6

1 Asistent financiar

7

1 Psiholog

8

1 Responsabil activități de informare și promovare proiect

9

1 Kinetoterapeut

10

1 Expert identificare si recrutare grup țintă

11

1 Medic

12

7 Îngrijitor bătrâni la domiciliu

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local Alba Iulia cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba - Secția de contencios administrativ, fiscal și de insolventa, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV Direcția de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. V. Hotărârea se va comunică, către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului- Judeţul Alba.

- Direcția de Asistență Socială

 

 

Alba Iulia, 09 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
          consilier                                                                                  Secretar general  
Tudorașcu Raul                                                                                Jeler Marcel 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți;

P.B.C.3ex