Hotărârea nr. 49 din 2022

privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 49

privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022 ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 52/04.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.13921/04.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13913/04.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr.1536 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, ale art.139(3) lit. ”e” și ale art.196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 (1) Aproba utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Alba Iulia – sursa A rezultat la finele anului 2021 in suma de 22.016.236,45 lei, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivele de investiții propuse in anul 2022, conform capitolul I pozițiile 1-22, din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aproba utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Alba Iulia – sursa A rezultat la finele anului 2021 pentru proiectele cu finanțare nerambursabila, in suma de 1.166.121,02 lei, conform capitol II pozițiile 1-13 din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Aproba utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Alba Iulia – sursa D rezultat la finele anului 2021 pentru proiectele cu finanțare nerambursabila, in suma de 413.458,86 lei, conform capitol III pozitiile 1-4 din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Aproba utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Alba Iulia – sursa D rezultat la finele anului 2021 pentru proiectele cu finanțare nerambursabila, implementate de către Direcția de Asistenta Sociala, in suma de 4.530,14 lei, conform capitol III, pozitia 5 din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiţii şi lucrări publice și Direcția cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia Cheltuieli

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex