Hotărârea nr. 5 din 2022

privind deplasarea a patru consilieri locali, la Edineț, Republica Moldova, în perioada 10- 15 ianuarie 2022, pentru a participa la întâlnirea de lucru a partenerilor, în cadrul proiectului „Edineț - introspecție în orașele de mâine”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului „Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020”

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 5

privind deplasarea a patru consilieri locali, la Edineț, Republica Moldova, în perioada 10- 15 ianuarie 2022, pentru a participa la întâlnirea de lucru a partenerilor, în cadrul proiectului „Edineț - introspecție în orașele de mâine”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului „Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 07 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind deplasarea a patru consilieri locali, la Edineț, Republica Moldova, în perioada 10- 15 ianuarie 2022, pentru a participa la întâlnirea de lucru a partenerilor, în cadrul proiectului „Edineț - introspecție în orașele de mâine”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului „Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 4 /05.01.2022

Având în vedere invitația Primarului Municipiului Edineț din Republica Moldova înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia cu nr. 629/05.01.2022;

Văzând Hotărârea nr. 13/2021 a Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Edineț – introspecție în orașele de mâine”; referatul de aprobare nr. 811/05.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 926/06.01.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Programului european Europe Aid – Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe sustenabile 2020; Contractul de Finanțare nr. 2020/421-644 și conținutului anexelor sale și HGR nr. 518.195 privind drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 105/15 iunie 2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului nr. 252/489 din 2012 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit “b”, art. 139 (1), art. 196 (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Edineț – introspecție în orașele de mâine”, finanțat de către Comisia Europeană, în cadrul programului Europe Aid – Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe sustenabile 2020, având următoarea componență: domnul Paul Victor Florea - Consilier local, domnul Alexandru Dumitru - Consilier local, doamna Dana Nanu - Consilier local, domnul Cornel Sandu - Consilier local.

Art.2. Se aprobă cheltuielile ocazionate de această deplasare, în cuantumurile prevăzute de HGR nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare, aferente țării de destinație pentru delegați (Republica Moldova). Cheltuielile se vor deconta conform cererii de finanțare aprobate de finanțator și a bugetului aprobat al proiectului, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul aprobat pentru programul „Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020”.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunica:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia;

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;

  • Direcţiei cheltuieli;

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Membrii delegației.

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                  Contrasemnează,
       Consilier                                                                            Secretar general
 Tudorașcu Raul                                                                            Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex