Hotărârea nr. 50 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.425/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 50

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.425/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.425/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 54/04.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13920/04.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13914/04.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și Normele metodologice pentru punerea ]n aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 1, lit. A-d din OUG 95/2021 aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit.” d”, ale art. 139 (2) lit. ”a”, ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii nr.425/2021 în sensul că, în tot cuprinsul acesteia,în loc de proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA ZONA ORIZONT, STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” se va citi Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APĂ PE STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.425/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân nemodificate.

Art.III Direcţia tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IVPrezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcţia tehnică, dezvoltare

  • Direcţia cheltuieli

  • Direcția urbanism, amenajarea teritoriului

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex