Hotărârea nr. 508 din 2022

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A.

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 508

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 529/18.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 119507/17.10.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120427/18.10.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând Adresa S.C. Flash Lighting Services S.A. nr. 4150/11.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr.117978/12.10.2022;

Având în vedere prevederile art. 4 (2) și art. 19 (2) din Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 încheiat între Municipiul Alba Iulia și S.C. Flash Lighting Services S.A;

Văzând prevederile art. 3(1), art. 6, art. 7 art. 8 (1) și (3) lit. (d^2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 (1) art. 20 (1) și art 24 (2) lit ”a” și art 24 (3) din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”n”, art. 139 (3) lit. ”g” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă prelungirea duratei Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr.84441/2012 încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A., până la încheierea unui nou contract de concesionare a serviciului de iluminat public în Municipiul Alba Iulia, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.2 Prelungirea duratei contractului nr. 84441/2012 se va face prin act adițional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia să semneze actul adițional la contract.

Art.4 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția cheltuieli

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
       Consilier                                                                                 Secretar general
  Rotar Corina                                                                                Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor in funcție.

P.M.3ex