Hotărârea nr. 509 din 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală SINAGOGA VECHE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 Alba Iulia și ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT - Fațada principală BISERICA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, str Piața Iuliu Maniu, nr 15, Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 509

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală SINAGOGA VECHE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 Alba Iulia și ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT - Fațada principală BISERICA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, str Piața Iuliu Maniu, nr 15, Alba Iulia”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală SINAGOGA VECHE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 Alba Iulia și ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT - Fațada principală BISERICA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, str Piața Iuliu Maniu, nr 15, Alba Iulia” inițiat de Primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 546/19.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121380/19.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 121432/19.10.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20(1) lit.”j”, art 41, art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 9(1) și art. 35 (4) din Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu modificarile și completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art.129 (4) lit. „d”, art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „n”, art. 139 (3) lit. „a” și art. 196 (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Fațada principală SINAGOGA VECHE, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 Alba Iulia și ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT - Fațada principală BISERICA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, str Piața Iuliu Maniu, nr 15, Alba Iulia”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
        Consilier                                                                              Secretar general
    Rotar Corina                                                                             Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor in funcție.

P.M.3ex