Hotărârea nr. 51 din 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZĂRI INTERIOARE, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE, PARDOSELI, TÂMPLĂRIE, LAMBRIURI, FINISAJE PENTRU SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 51

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZĂRI INTERIOARE, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE, PARDOSELI, TÂMPLĂRIE, LAMBRIURI, FINISAJE PENTRU SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZĂRI INTERIOARE, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE, PARDOSELI, TÂMPLĂRIE, LAMBRIURI, FINISAJE PENTRU SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 53/04.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13922/04.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13915/04.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.7(6) din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, ale art.139 (3), lit. ”e” și ale art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZĂRI INTERIOARE, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE, PARDOSELI, TÂMPLĂRIE, LAMBRIURI, FINISAJE PENTRU SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA”, la valoarea rezultată din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                             Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                 Jeler Marcel       
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex