Hotărârea nr. 510 din 2022

privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.281/2020 și a devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 396/2021 în cadrul Proiectului „EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 510

privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.281/2020 și a devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 396/2021 în cadrul Proiectului EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.281/2020 și a devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 396/2021 în cadrul Proiectului „EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 558/26.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 124758/26.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 124889/26.10.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.281/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVIȚĂ, STRĂZILE : EMIL RACOVIȚĂ, ALEXANDRU ODOBESCU, PETRE ISPIRESCU, GRIGORE ANTIPA, HUMULEȘTI, SIMION MÂNDRESCU, ALEXANDRU VLAHUȚĂ, DIMITRIE BOLINTINEANU, CENADE, EPISCOP EMILIAN BIRDAȘ, VICTOR BABEȘ”;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.396/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 359/05.08.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul „EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, PE STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Având în vedere prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Având în vedere prevederile art.7 6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 20 (1) lit. ”j”, art. 44 (1) și art.45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu prevederile art. 129(4) lit. ”d”, ale art. 139 (3) lit.”a” și ale art. 196 (1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Modifică anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.281/2020 prin modificarea indicatorilor economici și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II Modifică anexa nr.2 aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.396/2021 și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III Aprobă devizul general pentru rețea apă și canalizare, conform anexelor nr.3 și nr.4 la prezenta hotărâre.

Art. IV Contribuția de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, stabilită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 359/05.08.2022, se modifică la valoarea de 486.951,11 lei (inclusiv TVA).

Art.V Anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.VII Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                            Secretar general
Rotar Corina                                                                            Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor in funcție.

P.M.3ex