Hotărârea nr. 511 din 2022

privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Pop Aurelia din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 511

privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Pop Aurelia din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Pop Aurelia din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 540/18.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120672/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120917/19.10.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.2, art.3 și art.8(1) lit.”c” din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1, art.2 și art.3 din Legea nr. 17/2000, Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), art. 139(1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 1000 lei doamnei Pop Aurelia din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, în luna decembrie 2022, din bugetul local, capitolul ,,Asistenţă Socială 68.02.50.50.20.30.30 ''.

Art.2 Direcția de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituția Prefectului- Județul Alba

-Direcția de Asistenţă Socială

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
  Consilier                                                                                      Secretar general
Rotar Corina                                                                                    Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex