Hotărârea nr. 512 din 2022

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 512

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 539/18.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 120888/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 121249/19.10.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 476(2) lit.”a”, art. 477 (1), art. 478 (1), (2) şi (3) şi art. 479 (1) lit.”a”,lit.”c” şi lit.”d” și ale art. 554 (5) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31(2), (5) şi (8) din Legea–cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 41 (7) și (8) din H.G. nr. 286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Compartiment venit minim de incluziune

1. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior.

- Compartiment contabilitate salarizare, achiziții publice

2. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior.

- Cantina de ajutor social

1. Funcția contractuală de execuție de consilier, studii S, gradul profesional I, se transformă în consilier, studii S, gradul profesional IA.

Art.2 Compartimentul resurse umane, monitorizare și Serviciul financiar, administrativ, achiziții publice din Direcția de asistență socială din subordinea Consiliului local vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcţia de Asistență Socială

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
    Consilier                                                                                        Secretar general
  Rotar Corina                                                                                         Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor in funcție.

P.M.3ex